Mawrâh Budget Session pathaopa a châ

Finance Minister Lalsawta chata sawkhâ kôthiehpa 2014-15 châta thla palih(4) chhôh ta hmâ awpa thysâh 2381 thysy 8 thy 8 sâh 3 cha Vote on Account hmâpa ta atanoh budget session liata a phawh, he raopa heta kô âhmâ haipa 2013-14 chhôh ta sawkhâ sôh hmâna dâh rairuahna, sôh âkhi leina pakhi nawpa a châ pâ pa, Suplimentary Demands for Granst a phawh pâ hra.

Kô 2013-14 chhôh ta sôh hmâna rairuah nawpa, supplementary demand for grants he a zydua ta thysâh 2658 thysy 47 thy 6 sâh 5 a châ.

Mizoram Budget Session 2014

Mizoram Budget Session 2014

Finance Minister ta Budget a phawhpa liana heta chyhsa hropazy tao zôzaw leipa ta Tlaikao reih ta bie reihpa ta, Kô 2014-15 châta Mizoram plan sôh he Planning Commission ta bitaipa atao mâh leipa vâta, tlaw thysâh 3325 rachhô a châ awpa hawta pachâpa ta ryraona taopa a châ, tah ta. Sawkhâ amohôhna châta sôh hmô awpa Revenue Receipt cha tlawh thysâh 6362.55 hawta reipatipa a châ. State sawkhâ ta chhie alapakhy awpa, State Won Tax Revenue cha tlaw thysâh 270.39 tloh awpa hawta pachâpa a châ. Chhie a châ leipa, hmo hropa tawhta atlohpakhypa tawhta sôh hmô awpa, Non Revenue Tax cha tlaw thysâh 248.79 châ awpa hawta reipatipa a châ hra. Heta na heta State Sawkhâ ta a hriapapua awpa hawta reipati chhipa cha tlaw thysâh 555.69 a châ. He hleikhô ta Central sawkhâ chhie lapa tawhta State tovyuh share of taxes cha tlaw thysâh 1045.69 hawta sopa châ ta, Central tawhta asaipa ta hmô awpa Grants in aid cha tlaw thysâh 4761.64 a châ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s